6000 Kecskemét, Nyomda u. 8. Tel.: +36706279222 Tel.: +36706158858

HÍRÖS ELEKTRO WING KFT

Adatvédelmi tájékoztatóADATVÉDELMI SZABÁLYZAT IV. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ
A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK TÁRSASÁG ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

BEVEZETÉS

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

2. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

3. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

4. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az Adatkezelő székhelyén a hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

5. Az Adatkezelő megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része tartalmazza.
CÉGNÉV: Hírös Elektro Wing Kft.
SZÉKHELY: 6000 Kecskemét, Jókai u. 20. fsz.3.
FIÓKTELEPEK: 6000 Kecskemét, Nyomda u. 8.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 03-09-128703
ADÓSZÁM: 25298598-2-03
SZÁMLAVEZETŐ BANK: Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.
HONLAP: www.hewszerviz.hu
E-MAIL CÍM: info.hiroselektro@gmail.com
TELEFONSZÁM: 06706279222, 06706158858
KÉPVISELŐ NEVE: Kósa Norbert, Veroszta György
FŐTEVÉKENYSÉGE: Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

7. Az adatfeldolgozók megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része tartalmazza.

III. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

8. Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelő főbb adatkezelési tevékenységeit mutatja be, adatkezelési célok szerint.

9. Az Adatkezelő a vele fennálló munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi, főbb adatkezeléseket végzi.
9.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
9.2. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
9.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok.
9.4. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
9.5. Az Adatkezelő szabályozta munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelést – amelyet akkor kell alkalmazni, ha ilyen tevékenységet tényleges végez.

10. Az Adatkezelő a vele fennálló polgári jogi szerződésekkel és szerződő partnereivel összefüggésben az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.
10.1. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
10.2. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
10.3. Tagok, tulajdonosok, részvényesek, testületi tagok adatainak kezelése

11. Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.
11.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
11.2. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
11.3. Kifizetői adatkezelés
11.4. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

12. Az Adatkezelő szabályozta az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést, ilyen adatkezelést végezhet például az Adatkezelő, ha direkt marketing tevékenységet, ajándéksorolás szervezését végez.

13. Az Adatkezelő honlapján végzett adatkezelésről jelen Tájékoztató V. Fejezetben adunk tájékoztatást.

14. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot – az ügyfelek Weboldalon történő egyidejű tájékoztatásával – egyoldalúan módosítsa.
IV. FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

15. Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
16. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL

17. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL
17.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.
17.2. A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl. beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás.
17.3. Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezés, megjelenítése.
17.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg, vagy utasíthat el. A választás a jelölő négyzet bejelölésével és a választás elmentésével történik. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. Azt figyelembe kell venni, hogy a sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül működik helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
17.5. Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba.
17.6. Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint.
17.7. Az adatkezelő társaság a honlapján sütiket nem alkalmaznak.

18. A HONLAP KAPCSOLAT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TECHNIKAI SEGÍTSÉGKÉRÉS MENÜPONTJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
18.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik Kapcsolat, Ügyfélszolgálat vagy ezekkel azonos tartalmú funkciókkal.
18.2. Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat stb. menüpont alkalmazásával üzenete vagy e-mailt küld.
18.3. Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok.
18.4. Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről honlap elemzése.
18.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
18.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói.
18.7. Tájékoztatás adatfeldolgozókról: a Társaság IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. rész.)
18.8. Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon belül töröljük.

19. A HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
19.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik regisztráció, vagy ezzel azonos tartalmú funkcióval.
19.2. Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál a honlap szolgáltatásaira, megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A honlapon 16 évet be nem töltött személyek csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával regisztrálhatnak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.
19.3. Kezelt adatkör: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, postázási név cím, online azonosító, jelszó.
19.4. Az adatkezelés célja:
■ A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése
■ Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele.
■ Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
■ Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
■ Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
■ A honlap használatának elemzése.
19.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
19.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói?
19.7. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. Rész.)
19.8. Adattárolás időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
19.9. Az adatkezelő társaság a honlapján regisztrációs lehetőség nincs.

20. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintettek a következő fejezetben írt jogokkal élhetnek.

VI. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

21. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Kelt: Kecskemét, 2018. május 25._________________________
Hírös Elektro Wing Kft.